Hummer og kanari

Nedenfor følger noen oppskrifter på litt av hvert fra IT hverdagen som er hentet fra svar på Orakel henvedelser

For å bruke programmet nedenfor, må du først få informasjonen over i Access databasen. Kopier postene fra Word til Excel hvor du lager kolonneoverskriftene Fornavn, Etternavn, Fødselsdato og Epost. Deretter kan du importere postene til Access: Fil → Hent eksterne data → Importer... og følge veiviseren. Pass på å huke av for første rad inneholder kolonne overskrifter, og at du vil lagre dataene i en eksisterende tabell: Venner.

Overføre data fra Access til OutlooktilOutlookSkjema

I Microsoft Access fila tilOutlook.mdb er det laget et program som overfører data fra felt i en Access tabell til egenskaper i et Outlook objekt:

Når vi oppretter et kontakt objekt med fødselsdag, legger Outlook automatisk inn fødselsdag som årlig hendelse (Avtale objekt). Programmet endrer to av egenskapene til til disse årlige hendelsene slik at plasseringen blir satt til Venner og påmindelse satt til 1 dag.

 

ACCESS OUTLOOK
Tabell Venner Kontakt objekter
Egendefinerte felt Forhåndsdefinerte egenskaper
Fornavn FirstName
Etternavn LastName
Fødselsdato Birthday
Epost Email1Address

Når du har lagt inn vennene dine i databasen, kan du klikke Overfør knappen som kaller overførDataTilOutLook() subrutinen i Overføringsprogram modulen. Har overføringen vært vellykket skal du se en melding som den nedenfor:

vellykket

Gå til Kontakter mappen i Outlook og sjekk at kontaktene er lagt inn. Etterpå kan du gå til Kalender mappen og sjekke at hendelsene er lagt inn:

Vis → Ordne Etter → Gjeldende visning → Årlige hendelser

Sjekk at plasseringen er Venner.
Dobbeltklikk en hendelse og sjekk at Påminnelse er satt til 1 dag.

Access databasen tilOutlook.mdb er satt til å vise skjemaet Venner og skjule databasevinduet ved oppstart:

Verktøy → Oppstart... og Vindu → Vis...

feilmelding

 

Hvis du får feilmeldingen av typen til venstre, har du sannsynligvis ikke startet Outlook
feilmelding

Hvis du klipper og limer programmet nedenfor i stedet for å bruke tilOutlook.mdb kan du få feilmeldingen av typen til venstre. Da må du velge Tools References fra menylinja i Visual Basic å huke av for valgene som vist i dialogboksen nedenfor (Fjern Microsoft DAO 3.6 Object Library).
ReferencesProgrammet ser slik ut:

Option Compare Database
Option Explicit

Global myNameSpace As NameSpace
Global dbs As Object
Global rstVenner As Object


Public Sub overførDataTilOutLook()
  On Error GoTo StartError

  Dim myOlApp As Object
  Dim myNameSpace As NameSpace
  Dim myFolder As Object
  Dim OutlookContact As Object

  Dim dbs As Object
  Dim rstVenner As Object

  Dim myAppts As Items
  Dim myAppt As AppointmentItem
  Dim strSubject As String

  'Opprett et Microsoft Outlook objekt.
  Set myOlApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set myNameSpace = myOlApp.GetNamespace("MAPI")
  Set dbs = CurrentDb

  'Dette er tabellen i Access
  Set rstVenner = dbs.OpenRecordset("Venner")

  'Legg inn nye kontakter
  'som også automatisk legger inn fødselsdag som årlig hendelse
  Do While Not rstVenner.EOF

    'Opprett og åpne en ny kontakt for input
    Set OutlookContact = myOlApp.CreateItem(olContactItem)

    With OutlookContact
      .FirstName = rstVenner!Fornavn
      .LastName = rstVenner!Etternavn
      .Birthday = rstVenner!Fødselsdato
      .Email1Address = rstVenner!Epost
      .Save
    End With

    rstVenner.MoveNext
  Loop

  'I hendelser:
  'Endre påminnelse til 1 dag (60 * 24 = 1440 min)
  'Og legge inn Plassering (Location)

  Set myAppts = myNameSpace.Folders("Personlige Mapper").Folders("Kalender").Items
  Set myAppt = myAppts.GetFirst

  'Scan gjennom påminnelser for å finne den riktige
  Do While TypeName(myAppt) <> "Nothing"
    rstVenner.MoveFirst

    Do While Not rstVenner.EOF
      strSubject = rstVenner!Fornavn + " " + rstVenner!Etternavn + "s Fødselsdag"

      If strSubject = myAppt.Subject Then
        myAppt.ReminderMinutesBeforeStart = 1440
        myAppt.Location = "Venner"
        myAppt.Save
        Exit Do
      End If

      rstVenner.MoveNext
    Loop

    Set myAppt = myAppts.GetNext
  Loop

  MsgBox rstVenner.RecordCount & " poster fra tabellen Venner er overført til " _
    & rstVenner.RecordCount & " nye kontakter i Outlook", _
    vbInformation, "Operasjonen var vellykket"

  rstVenner.Close

  'Quit Microsoft Outlook.
  Set myOlApp = Nothing
  Exit Sub

  StartError:
  MsgBox "Error: " & Err & " " & Error
  Exit Sub

End Sub